Nanomaterials & Organic Electronic Materials Group Blog

Top 5 Most Read Paper in ACS nano

The Ph.D student, Kewei Liu’s paper on ACS Nano is the top 5 most read paper in the last month.

Kewei Liu, Changlin Zhang, Yuandong Sun, Guanghui Zhang, Xiaochen Shen, Feng Zou, Haichang Zhang, Zhenwei Wu, Evan C. Wegener, Clinton J. Taubert, Jeffrey T Miller, Zhenmeng Peng, and Yu Zhu A High-Performance Transition Metal Phosphide Alloy Catalyst for Oxygen Evolution Reaction. ACS Nano, 2017, ASAP

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.7b04646

Zhe_YM_NanoEnergy2016