Author Archives: jem50

Welcome Vamsi Gadiraju

Welcome Vamsi Gadiraju, who joined the group in June 17, 2013 as a summer student. Vamsi is a junior from the Harker School, California.

Posted in Zhu Group News | Comments Off on Welcome Vamsi Gadiraju

Welcome Arielle C. Hooks

Welcome Arielle C. Hooks, who joined the group in June 10, 2013 as an ACS SEED Program summer student.

Posted in Zhu Group News | Comments Off on Welcome Arielle C. Hooks

Welcome Group Members

Welcome to Yu-Ming Chen, Tianda He, Kewei Liu, Jialin Mao, Wanyao Xiao, Aozhen Xie, Kun Yang who joined the group in December, 2012.

Posted in Zhu Group News | Comments Off on Welcome Group Members